Enni öröm, megosztani boldogság!

2018-11-23 11:59 2018-11-23 12:28

Karácsonyi Facebook fotópályázatunk szabályzata:

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „Enni öröm, megosztani boldogság!” fotópályázat (”Játék”) szervezője a Séfek Háza Bt. – Ropogós Bistro & Garden, 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 4. Tetőtér 2. és a Mucius Scaevola Kft., 1107 Budapest, Fogadó utca 3.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.6. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

2.1.1. a Ropogós Bistro & Garden vendéglátóhelyen felszolgált ételről készült saját fényképpel jelentkezik a pályázatra,

2.1.2. elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt,

2.1.3. adatai kezeléséhez kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja. (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

2.2. Egy Játékos maximum 1 Pályázat beküldésére jogosult.

2.3. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.4. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.5. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

2.6. A Játékból ki vannak zárva a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, közeli hozzátartozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.7. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.8. A Játékosok a Facebook profiljukkal rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2018. november 23.  – december 16. (24:00) között tart.

A szabályosan nevezett fotókra 2018. december 17 – 22. (24:00) között lehet szavazni.

Eredményhirdetés: 2018. december 23-án.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1 A játékosok saját készítésű fényképpel vehetnek részt a versenyen, amit Messenger üzenetben küldenek el a Ropogós Bistro & Garden Facebook profiljára.

4.1.1 A fotón a Ropogós Bistro & Garden által készített és helyben felszolgált ételnek/ételeknek kell elsősorban szerepelnie.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok munkáit feltölti egy albumba névvel együtt. December 17-től a fotókat like-kal lehet értékelni.

5. NYERTES PÁLYÁZAT, NYEREMÉNY

5.1. A Játék során csak az erre kijelölt albumban szereplő fotókra leadott like-ok számítanak a végső sorrend kialakításában. A december 22-én, éjfélig beérkező like-okból a legtöbbet összegyűjtő Pályázat a Játék hivatalos győztese.

5.2. Nyeremény: Egy 4 főre szóló vacsora 20.000 Ft értékben, melyet előre egyeztetett időpontban a foglaltság függvényében lehet igénybevenni 2019. január 10-től február 28-ig.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

5.3. A Nyeremény készpénzre át nem váltható.

5.4. A Szervező a Játék eredményét az 5.1. pontban írt határidőt követően 24 órán belül a Ropogós Bistro & Garden Facebook oldalon posztban közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertessel Facebook üzenetben (”Értesítés”) vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény felhasználásának részleteit.

5.4.1. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni a Ropogós Bistro & Garden Facebook oldalnak küldött Messenger üzenetben.

5.4.2. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.4.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.5. A Nyertes az 5.2. pontban meghatározott Nyereményt, a lenti adategyeztetés után használhatja fel.

6. ADÓZÁS

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1. A Játékról részletes információk a ropogos.hu weboldalon érhetők el.

7.2. A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információt kérhetnek az info@ropogos.hu elérhetőségen.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1. A jelen Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1. a Szervező, mint adatkezelő, és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2. nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3. megadott személyes adataikat a Szervező a Játékot követően a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; és

8.1.4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, a Séfek Háza Bt. – Ropogós Bistro & Garden és a Mucius Scaevola Kft., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező, a SéfekHáza Bt. – Ropogós Bistro & Garden és a Mucius Scaevola Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.

8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az info@ropogos.hu elérhetőségen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 8.1.3 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): info@ropogos.hu

8.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.5. A fotópályázatra beküldött fotókat a Szervező online és offline megjelenéseihez a pályázó nevének feltüntetésével térítés nélkül felhasználhatja.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért és ebből eredően a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. Amennyiben a nyertes a Nyereményével nem él az 5.2. pontban meghatározott dátumig, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.3. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.4. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

9.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

                                                                                              Ropogós Bistro & Garden

                                                                                              Budapest, 2018.11.19.

 

 

Vissza a Hírek oldalra »


Oszd meg másokkal is!

 

Válaszd ebédajánlatunkat egész héten!